voorwaarden veiling

Veilingreglement geldig in het jaar 2023. 

 

Deze voorwaarden zijn geldig voor alle kopers en alle verkopers.  De nederlandstalige versie is bindend, alle vertalingen zijn louter informatief.

 

De koper en verkoper bevestigen door deel te nemen aan de veiling dat zij de veilingvoorwaarden geraadpleegd hebben, kennen en aanvaarden. 

 

Dressage Horse Auction is organisator van life en online veilingen voor dressuur- en jumpingpaarden, in samenwerking met een notaris of deurwaarder die ondermeer zal toezien op het correcte verloop van de veilingen en de paarden zal toewijzen. 

·      Bij life veilingen kan vanuit de zaal en op afstand geboden worden. 

·      Bij online veilingen kan enkel online geboden worden. 

Beide type van veilingen worden georganiseerd met behulp van de veilingwebsites www.dressagehorse.auction en www.jumpinghorse.auction.

 

Wij organiseren veilingen voor paarden in de sportrichting dressuur en jumping. 

Om de leeftijd van een paard te bepalen wordt aanvaard dat elk paard op 1 januari een jaar ouder wordt, dus een paard geboren op 20 mei 2025 wordt op 1 januari 2026 één jaar. 

 

Wat we niet opnemen in onze veilingen:

·      Veulens die geen drie maand oud zijn bij aanvang van de biedingen. 

·      paarden die niet tot de sportrichting dressuur of jumping behoren. 

·      ponys, en alle andere paardachtigen. 

 

1.  Inschrijving en selectie:

Als veilingorganisatie maken we een selectie en beoordelen de paarden op basis van:

·      hun afstamming 

·      hun kwaliteiten als sportpaard of fokdier

·      hun gezondheid

·      de verwachtingen in onze veiling. 

 

De selectie tot de veiling verloopt in vier fases.  Door in te schrijven verbindt de verkoper er zich toe, het paard aan te bieden voor de drie fases van de selectie, en daarna op de veiling, voor zover het paard na elke fase aanvaard blijft door de veilingorganisatie. 

1.     Bij het aanmelden voor de selectie betaalt de verkoper 200 euro inschrijvingsgeld + BTW.  De aanmelding is met kopie van het paspoort van het paard, de afstamming, de eigen prestaties, de prestaties aanverwanten, foto's en filmmateriaal, schofthoogte, de kleur, en alle nuttige informatie betreffende het paard, en de gegevens van de verkoper.  
De verkoper geeft het minimumbedrag voor verkoop op.  Dit bedrag wordt niet gepubliceerd. 
Tevens bezorgt de verkoper kopie van zijn eigen identiteitsdocument, in voorkomend geval de gepubliceerde statuten van de vennootschap en het identiteitsdocument van de bestuurder. 

2.     Na een eerste selectie op basis van de bij de inschrijving geleverde informatie gaat de veilingorganisatie bij de verkoper ter plaatse om het paard te beoordelen. 

3.     Wanneer het paard tot dan een positief traject aflegt wordt de volledige medische keuring zoals gevraagd door de veilingorganisatie voorgelegd. 
Medische goedkeuring is een voorwaarde om kunnen deel te nemen aan de veiling.  Medische goedkeuring is ook een vereiste voor opname in de collectieve verzekering.  Hiervoor is voor de verzekering een medisch verslag vereist van maximaal twee weken oud bij aanvang van de biedingen.  Is het medisch verslag gebruikt voor de medische selectie ouder, volstaat het de dierenarts te laten bevestigen dat de medische toestand onveranderd is gebleven.  De dierenarts bevestigt met de datum en handtekening op het originele medische verslag. 
Het formulier voor de medische keuring wordt u na inschrijving bezorgd.  Paarden jonger dan 2 jaar dienen enkel een gezondheidsverklaring voor te leggen, vanaf 2 jaar zijn er bijkomend 16 rx opnamen, waarbij de voorvoeten, de kogels, de sprongen en de knieën in beeld worden gebracht.  De radiografieën dienen in het licht van het totale paard geïnterpreteerd te worden.  Zowel het gebruiksdoel, de leeftijd, eventuele sportcarrière en de bevindingen tijdens het klinisch onderzoek zijn van belang. 

4.     Van de aanvaarde paarden wordt door de verkoper foto's en filmmateriaal aangeleverd voor publicatie op de veilingwebsite.  De veilingorganisatie mag zelf op elk moment foto’s en filmmateriaal maken voor gebruik op de website, en beslissen welk ze publiceert. 

 

De aanvaarde paarden worden in de online catalogus opgenomen in een willekeurige volgorde. 

 

Bij de inschrijving en tijdens de selecties worden kopie van de documenten van het paard aanvaard.  Voor aanvang van de life veiling moeten alle originele documenten op het secretariaat zijn.  Het niet of niet tijdig bezorgen van de originelen staat gelijk met het paard niet aanbieden op de veiling. 

Bij online veilingen moeten de originele documenten getoond worden bij de voorstelling van het paard aan de afgevaardigde van de veilingorganisatie.  Alle originele documenten blijven bij het paard. 

 

De veilingorganisatie sluit een collectieve verzekering af voor alle toegewezen paarden voor sterfte, humane euthanasie, diefstal & koliek.  Elk paard is gedurende 4 weken vanaf de toewijzing verzekerd voor het bedrag van toewijzing.  De collectieve polisvoorwaarden van de verzekeringsmaatschappij zijn van toepassing.  De kosten voor deze verzekering worden door de verkoper gedragen.  De verzekeringspremie wordt verrekend in de afrekening, en bedraagt 1,082% op het bedrag van toewijzing, met een minimumpremie van 140,00 euro taksen inbegrepen. 

 

 

2.  De veiling, commissie en veilingkosten:  

De wetgeving betreffende openbare veilingen is van toepassing.  Dit houdt onder meer in:  

·      De veiling verloopt onder leiding en/of toezicht van een notaris of deurwaarder. 

·      De paarden zijn vooraf te bezichtigen.  Bijgevolg wordt de koper geacht volledig, persoonlijk en onder eigen verantwoordelijkheid ingelicht te zijn over de staat van de paarden. 

·      De biedingen verlopen bij opbod, met verhogingen zoals verder vermeld. 

·      De notaris of deurwaarder wijst het paard toe aan het hoogste aanvaarde bod. 

 

De verkoper laat vooraf de paarden bezichtigen:

·      Bij life veilingen startend vanaf 18 u of later: 
in de stallen nabij de veilinghal op de dag van de veiling vanaf 14 uur tot twee uur voor aanvang van de veiling. 

·      Bij life veilingen startend om 15 u: 
in de stallen nabij de veilinghal op de dag van de veiling vanaf 10 uur tot 13 uur. 

·      Bij online veilingen:  
op het staladres gedurende twee opeenvolgende zaterdagen van 14 tot 18 uur, zijnde de twee laatste zaterdagen voorafgaand aan de sluiting van de biedingen.  Het staladres wordt op de website van de veilingorganisatie vermeld. 

 

De paarden worden ingezet voor een startbedrag in overleg met de veilingorganisatie gekozen door de verkoper.  Dit gekozen startbedrag kan niet lager zijn dan het minimum verlaagd startbedrag voor onze veilingen en niet hoger dan het minimumbedrag voor verkoop.  Wanneer de verkoper geen startbedrag gegeven heeft worden de paarden op de veiling ingezet aan het normale startbedrag voor onze veiling. 

·      Bij life veilingen:
Is er geen interesse voor het paard voor het startbedrag wordt in de eerste oproeping niet verkocht.  Wanneer in de eerste oproeping niet verkocht is, of het hoogste bod is lager dan het vooropgestelde minimumbedrag mag de verkoper het paard dezelfde dag een tweede maal voorstellen na alle paarden een eerste maal voorgesteld zijn.  Het startbedrag bij deze tweede voorstelling is het verlaagd startbedrag, maar nooit lager dan het hoogste bod in de eerste oproeping. 

·      Bij online veilingen:
Is er tot 24 uur voor het sluiten van de biedingen geen interesse voor het paard wordt het startbedrag verlaagd naar het verlaagd startbedrag, of naar het normale startbedrag indien hoger het hoger was ingezet.  

 

Tenzij de verkoper zelf een hoger startbedrag kiest is het normale startbedrag en het verlaagde startbedrag voor onze veilingen:

·      Veulens en jaarlingen:
Normaal startbedrag 5.000 euro, verlaagd startbedrag 3.500 euro. 

·      Alle andere paarden:
Normaal startbedrag 7.500 euro, verlaagd startbedrag 5.000 euro. 

Het startbedrag kan nooit lager zijn dan het verlaagd startbedrag.

 

De biedingen verhogen met de volgende bedragen per uitgebracht bod:

·      Het eerste bod is gelijk aan het startbedrag. 

·      Tot 25.000 € is de verhoging 500 € per bod. 

·      Tussen 25.000 € en 50.000 € is de verhoging 1.000 € per bod. 

·      Tussen 50.000 € en 100.000 € is de verhoging 2.500 € per bod. 

·      Tussen 100.000 € en 250.000 € is de verhoging 5.000 € per bod. 

·      Boven 250.000 € is de verhoging 10.000 € per bod. 

Bij life veilingen kan de veilingmeester hiervan afwijken. 

De biedingen zijn altijd zonder BTW.  Het bedrag van toewijzing is onderhevig aan de btw regelgeving indien de verkoper BTW plichtig is. 

 

Tot aan het sluiten van de biedingen blijft elke bieder gehouden door zijn bod en na het sluiten van de biedingen blijven de vijf hoogste bieders gebonden tot aan hetzij de toewijzing, hetzij de intrekking van het paard. 

 

De vijf hoogste biedingen zijn bindend gedurende tien dagen na het afsluiten van de biedingen.  De toewijzing, hetzij de intrekking, van het paard vindt bij een veiling plaats binnen tien dagen.  De verkoper behoudt het recht om al dan niet in te gaan op het bod.  De toewijzing kan pas voltooid worden wanneer de verkoper de aangeboden prijs heeft aanvaardt, zowel bij een life veiling als een online veiling. 

 

Bij life veilingen gebeurt het bieden door handopsteking. 

De verkoper kan tot net voor het paard toegewezen wordt beslissen de verkoop niet te laten doorgaan.  Eens toegewezen is de verkoop definitief. 

Tot aan het sluiten van de biedingen blijft elke bieder gehouden door zijn bod en na het sluiten van de biedingen blijven de vijf hoogste bieders gebonden tot aan hetzij de toewijzing, hetzij de intrekking van het paard. 

 

Bij online veilingen gebeuren de biedingen uitsluitend online via het aangeboden platform. 

Indien er een bod wordt geplaatst in de laatste tien minuten voor het initieel vastgelegde einduur, dan wordt het einduur verlengd met tien minuten.  Wanneer opnieuw een bod wordt uitgebracht in deze laatste tien minuten, zal de termijn, waarbinnen een bod kan worden uitgebracht, nogmaals worden verlengd met tien minuten. Dit proces zal ten laatste om middernacht aflopen. 

 

Wie tijdens een openbare veiling een geldig bod doet wordt geacht dit bod te kunnen handhaven en de gevolgen van de koop te kunnen dragen. 

De koper koopt de goederen zoals ze zijn, zonder garantie, recht op herroeping, of rouwkoop. 

De verantwoordelijkheid gaat over op de koper bij het toewijzen, het genot bekomt de koper vanaf de levering. 

 

Het toewijzen:

Enkel de notaris of deurwaarder kan een paard toewijzen.  De veilingmeester kan de veilingen organiseren, de biedingen in ontvangst nemen, en voorlopig toewijzen. 

Voor de toewijzing moet de notaris of deurwaarder de identiteit van de koper kunnen vaststellen.  De veilingorganisatie, de notaris of deurwaarder kunnen daarom altijd een kopie van het identiteitsdocument van elke bieder opvragen. 

De notaris of deurwaarder kan in het kader van een verkoop personen weigeren die hem onbekend zijn of van wie de identiteit of de gegoedheid niet is bewezen, of de persoon niet solvabel is.  De notaris of deurwaarder kan dan terugvallen op de een na hoogste bieder.  Bij de weigering van een bod door de notaris of deurwaarder moet hij hiervan geen gemotiveerd proces-verbaal opstellen.

Het paard wordt toegewezen aan het hoogste aanvaarde bod wanneer de verkoper de aangeboden prijs heeft aanvaard.  Is toewijzing aan de hoogste bieder niet mogelijk, wordt de tweede hoogste bieder aanzien als de hoogste bieder. 

Bij een online veiling geeft de koper aan de bestuurder van de veilingorganisatie volmacht om in zijn naam het proces verbaal van toewijzing te tekenen.  Deze volmacht wordt door de koper automatisch gegeven door biedingen uit te brengen. 

 

Bij een life veiling: 

wijst de notaris of deurwaarder na het aflopen van de biedingen toe aan het hoogste aanvaarde bod, na aanvaarding van het bod door de verkoper.  

Bij aanwezigheid van de verkoper aanvaard hij het hoogste aanvaardbare bod, of wijst hij het af. 

Bij afwezigheid geeft hij aan de organisatie de volmacht om in zijn naam het bod te aanvaarden wanneer het vooropgesteld minimumbedrag behaald is.  Wordt het vooropgesteld minimumbedrag niet behaald, geeft hij aan de organisatie de volmacht om in naam van de verkoper het bod niet te aanvaarden. 
De koper of zijn gevolmachtigde tekent het proces verbaal van toewijzing. 

 

Bij online veilingen:

Tot 3 dagen na het sluiten van de biedingen kan de verkoper aan de veilingorganisatie per email aan info@dressagehorse.auction / info@jumpinghorse.auction laten weten dat hij NIET instemt met de verkoop aan het hoogste bod.  Wanneer hij niet of niet tijdig meldt dat hij niet instemt met de verkoop wordt hij geacht met de verkoop in te stemmen. 

Het proces verbaal van toewijzing wordt door de bestuurder van de veilingorganisatie getekend, dit met volmacht van de koper om in zijn naam het proces verbaal van toewijzing te tekenen. 

 

De verkoper geeft zowel bij life als online veilingen de volmacht aan de bestuurder van de veilingorganisatie Dressage Horse Auction BV om in naam van de verkoper het proces verbaal van toewijzing te ondertekenen. 

 

Het vooropgestelde minimumbedrag:

De verkoper kan bij de aanmelding tot de selectie een vooropgesteld minimumbedrag voor verkoop meedelen. 

Dit minimumbedrag is van belang voor:

·      De selectie en de verhandelbaarheid op onze veiling. 

·      De commissie bij niet toewijzing. 

·      Het al dan niet toewijzen bij life veilingen. 

Wanneer de verkoper geen vooropgesteld minimumbedrag opgeeft wordt als vooropgesteld minimumbedrag voor verkoop het verlaagd startbedrag genomen. 

 

De commissie: 

Wordt een paard niet toegewezen voor het vooropgestelde minimumbedrag is de verkoper geen commissie verschuldigd. 

Indien het gewenste minimumbedrag of hoger geboden is en de verkoper laat het paard toch niet toewijzen is de verkoper een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de commissie die hijzelf normaal zou verschuldigd geweest zijn, verhoogd met het bedrag dat de koper normaal zou betaald hebben aan veilingkosten.  Deze schadevergoeding kan nooit lager zijn dan vijfduizend euro (5.000 €).

Het inschrijvingsgeld, de commissie, de veilingkosten en de schadevergoeding zijn verschuldigd aan de organisatie.  Deze bedragen zijn onderhevig aan de btw regelgeving. 

 

De verkoper staat volgende commissie af aan de veilingorganisatie, te rekenen op het bedrag van toewijzing:

·      4% commissie bij life veilingen,

·      2% bij online veilingen. 

De commissie is onderhevig aan de btw regelgeving. 

 

De koper betaalt 10% veilingkosten op het bedrag van toewijzing.  De veilingkosten zijn onderhevig aan de btw regelgeving. 

 

 

3.  Varia

Vanaf de toewijzing van het paard tot het ophalen draagt de verkoper zorg voor het paard als een goed huisvader.

Alle biedingen en betalingen gebeuren enkel in Euro.  Alle geldelijke bedragen, zowel van de koper als de verkoper, zijn onmiddellijk verschuldigd bij toewijzing, of bij het terugtrekken uit de veiling of de verkoop. 

Op de afrekening zal steeds BTW in rekening gebracht worden, behalve op het bedrag van toewijzing als de verkoper niet BTW-plichtig is.  In geval van export is dit een voorlopige aanrekening tot zekerheid van dit bedrag.  In geval van export van het paard zal de koper binnen 3 maanden na de veiling bij de organisatie een geldig exportdocument voorleggen op straffe van het definitief in rekening brengen van de BTW. 

Noch de verkoper, noch de koper kunnen enig recht ontlenen aan het feit dat de veilingorganisatie de paarden heeft geselecteerd en desgevallend op haar verzoek aan een veterinair onderzoek onderworpen werden. 

De informatie betreffende de paarden is enkel bedoeld een indruk te geven over de kwaliteiten van de paarden, zonder de pretentie volledig te zijn en zonder daarmee garanties te geven.  De organisatie is bij de omschrijving van het paard afhankelijk van de door een verkoper of derden verstrekte informatie.  De organisatie is niet aansprakelijk voor gebeurlijke drukfouten en/of materiële vergissingen op haar website en / of (online) catalogus. 

De organisatie is geen partij bij de koop-/verkooprelatie van het te koop aangeboden paard.  De organisatie treedt op als veilingdienst en als tussenpersoon tussen verkoper en de koper van het paard.  Het organiseren, de voorbereiding en de uitvoering van de veiling worden uitsluitend door de organisatie bepaald.  Dit betekent onder andere dat de organisatie de gang van zaken voorafgaand aan en tijdens de veiling bepaalt en de bevoegdheid heeft om, één of meer paarden niet te veilen of, een bod niet te erkennen en ongeldig te verklaren, de veiling te schorsen, te hervatten, te verlengen of af te gelasten en/of andere naar haar oordeel noodzakelijke maatregelen te nemen. 

 

De koper komt bij de verkoper het paard ophalen, uiterlijk binnen twee weken na de toewijzing, nadat hij de volledige betaling gedaan heeft op de derdenrekening van de opvolgende notaris (of deurwaarder).  De organisatie verwittigt de koper en de verkoper dat het paard kan opgehaald worden.  De koper deelt twee dagen vooraf de dag en het uur mee dat hij het paard zal ophalen.  Indien het paard tijdens deze twee weken niet opgehaald wordt mag de verkoper aan de koper een stalgeld van 25 € per dag aanrekenen vanaf de 15de dag na de veiling. 

Veulens moeten minstens drie maand oud zijn bij het openen van de biedingen.  Jongere veulens kunnen niet tot de veiling toegelaten worden. 

Veulens kunnen bij de moeder blijven tot ze vijf maanden oud zijn.  Is een veulen op de dag van de veiling jonger dan vijf maanden, neemt de periode voor ophalen aanvang op de dag dat het veulen de leeftijd van vijf maanden bereikt.  De koper kan beslissen het veulen eerder op te halen. 

De betaling door de koper moet in alle gevallen toekomen op de rekening van de organisatie, tenzij aangegeven is dat de gelden moeten toekomen op de derdenrekening van de opvolgende notaris (of deurwaarder). De betalingen moeten ten laatste toekomen twee weken na de toewijzing.  Bij laattijdige betaling rekent de organisatie 25 euro per dag vertraging aan, met een minimum van 500 euro. 

Op vraag van de verkoper is

·      bij laattijdige betaling

·      in geval van faling

·      of vastgesteld onvermogen van de koper

de notaris of deurwaarder in samenspraak met de veilingorganisatie gemachtigd de verkoop teniet te doen. 

 

Bij laattijdige betaling is de verkoper vrij om een procedure tot invordering te starten tegenover de koper.  De kosten verbonden aan de invorderingsprocedure zijn ten laste van de koper. 

Wordt de verkoop teniet gedaan, en is de verkoper geen commissie verschuldigd aan de organisatie. 

Het teniet doen van een verkoop of koop wordt vastgesteld door de betrokken notaris of deurwaarder van de veiling, en meldt dit in een bijkomend proces verbaal. 

 

Het deelnemen aan de selecties en de veiling zijn volledig op verantwoordelijkheid van de verkoper.  Hij verklaart voor schade aan derden een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten te hebben. 

In geval van schade waarbij de aansprakelijkheid van de verkoper of de veilingorganisatie betrokken kan zijn, van welke aard dan ook, zal hij in elk geval de veilingorganisatie vrijwaren voor alle schade met een bedrag hoger dan het inschrijvingsgeld. 

 

Gezondheidscertificaat:

De aanwezigheid van een gezondheidscertificaat bij het intracommunautaire verkeer van paarden is verplicht.  De verkoper zorgt op zijn kosten dat het gezondheidscertificaat aanwezig is voor het vervoer naar en van de veilingplaats bij life veilingen. 

Voor het ophalen van het paard vraagt de koper aan de verkoper om te zorgen voor het gezondheidscertificaat indien een gezondheidscertificaat nodig is.  Dit gezondheidscertificaat is op kosten van de koper. 

 

Wanneer geen gezondheidscertificaat kan bekomen worden deelt de eigenaar dit mee aan de organisatie, met de reden ervan op een verslag van de dierenarts die het gezondheidsattest weigert af te leveren. 

 

Indien voor deelname aan een life veiling geen gezondheidscertificaat kan bekomen worden, wordt het paard op de eerstvolgende veiling van de organisatie aangeboden.  Op de veiling wordt melding gemaakt dat het betreffende paard niet aanwezig is. 

Indien de veiling niet mogelijk is binnen honderd dagen na de originele veilingdatum, hetzij dat er nog geen gezondheidsattest kan afgeleverd worden of dat de organisatie geen andere life of online veiling organiseert, wordt het aanzien als overmacht en is de verkoper geen schadevergoeding verschuldigd. 

 

Indien voor de levering geen gezondheidscertificaat kan bekomen worden binnen drie maand na de veiling kan de koper vragen de koop teniet te doen wegens niet levering van het paard.  De normale commissie verschuldigd door de verkoper blijft behouden. 

 

De verkoper kan geen extra stalkosten aanrekenen indien de vertraging in levering veroorzaakt is door het niet bekomen van het nodige gezondheidsatttest voor het paard.  

 

 

4.  Voorwaarden enkel geldig bij een gedwongen openbare verkoop: 

Op verzoek van een deurwaarder kan Dressage Horse Auction BV een online veiling organiseren om in beslag genomen dieren te veilen. 

De verkoopsvoorwaarden opgesteld door de beslagleggende openbare ambtenaar worden gevolgd, en vermeld bij de veiling. 

De paarden worden verkocht zonder er een verzekering voor sterfte, humane euthanasie, diefstal & koliek. 

De paarden worden verkocht zonder medische keuring. 

De gegevens op de aanplakbiljetten, in de aankondigingen en op de verkoopwebsite zijn louter informatief.  De paarden waren te bezichtigen.  Bijgevolg wordt de koper geacht volledig, persoonlijk en onder eigen verantwoordelijkheid ingelicht te zijn over de staat van de paarden. 

De beslagleggende deurwaarder zal de veiling opvolgen, bijstaan, en de dieren toewijzen.  De verkoopsvoorwaarden worden op de website bij het te veilen dier vermeld. 

In uitvoering van een beslag kunnen alle paarden geveild worden.  Kunnen dus wel, paarden van andere rassen dan voor de dressuur of jumpingsport, ponies, kruisingen tussen rassen, paarden die tot geen ras behoren, …

De inschrijving tot de veiling bedraagt 500 euro per dier uit hetzelfde beslag, met een minimum van 1000 euro per veiling.  Het bedrag van de inschrijving wordt voor 50% in mindering gebracht bij de berekening van onze definitieve commissie per dier, zonder dat per dier berekend enige teruggave kan gebeuren. 

De commissie voor de organisatie Dressage Horse Auction wordt bij gedwongen openbare verkoop bepaald op 20% op het geboden bedrag tot 7.500 euro.  Bij een verkoop hoger dan 7.500 euro wordt de commissie voor de organisatie Dressage Horse Auction 15% op het bedrag dat 7.500 euro overstijgt. 

De commissie wordt bij de verkoper ingehouden. 

De commissie en het inschrijvingsgeld zijn steeds onderworpen aan de BTW. 

De opname in een life veiling kan enkel wanneer deze veiling reeds twintig of meer paarden aanbiedt van dezelfde categorie als het in beslag genomen dier behoort. 

 

Algemeenheden:

Elk geschil voortvloeiende uit deze veiling en haar gevolgen wordt uitsluitend beheerst door de Belgische wet met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag inzake internationale koop-verkoop.  In het bijzonder is de wetgeving op openbare veilingen van toepassing, ook wat betreft het consumentenrecht.  Enkel de rechtbanken die bevoegd zijn op de plaats van de maatschappelijke zetel van de veilingorganisatie zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van gebeurlijke geschillen. 

 

www.DressageHorse.Auction en www.JumpingHorse.Auction zijn de websites en veilingen van

Dressage Horse Auction bv,

Kerkgate 7,

B 9700 Mater, België,

ondernemingsnummer 0783.814.537. 

 

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie